Διοίκηση

Διοίκηση - Διεύθυνση της Εταιρίας
Ιωάννης Εμμ. Παΐρης Πρόεδρος  / Εκτελεστικό Μέλος
Γιαμάλογλου Γρηγ. Γεώργιος Αντιπρόεδρος & Μη Εκτελεστικό Μέλος
Εμμανουήλ Ανασ. Παϊρης Διευθύνων Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος
Δωρίς Δημ. Παΐρη Εκτελεστικό Μέλος
Δημήτριος Γ. Γκούμας Ανεξάρτητο Μή Εκτελεστικό Μέλος
Δημήτριος Ανδρ. Καπονικολός Ανεξάρτητο Μή Εκτελεστικό Μέλος